Kontakt

Jan&Tom s.c.
ul. Mała Góra 65
Kraków 30-864

tel/fax (12) 655 59 70
tel 0 606 382 004
tel 0 501 382 004

biuro@jantom.krakow.pl

  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez P.H.U. Jan&Tom s.c. z siedzibą w Krakowie (ul. Mała Góra 65, Kraków 30-864) e-mail: biuro@jantom.krakow.pl, jako Administratora Danych Osobowych (dalej: ADO), 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyłącznie przez czas trwania udzielonej zgody. 2. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane przez ADO: - pracownikom / współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO dla potrzeb zrealizowania celu wskazanego w zgodzie, - podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych i organizacyjnych w zakresie niezbędnym do należytego świadczenia przez ADO usług, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, z zachowaniem wymaganych prawem gwarancji zapewniających bezpieczeństwo danych, - Instytucjom działającym i uprawnionym z mocy prawa. 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe. 5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania w każdym czasie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych. 6. Wycofanie zgody następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail biuro@jantom.krakow.pl wskazany wyżej albo drogą pocztową na adres wskazany wyżej, lub poprzez wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie go ADO. Wycofanie zgody spowoduje natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz ich usunięcie przez ADO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu cofnięcia. 7. ADO nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z wyłączeniem sytuacji niezależnych od ADO , a mianowicie komunikowania się z nim za pośrednictwem podmiotów przetwarzających dane w taki sposób (np. wybranych przez Pana/Panią podmiotów w zakresie usług teleinformatycznych). 8. Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), a Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane, chyba, że wyda Pan/ Pani zgodę w tym zakresie ADO w celu zbudowania adekwatnej oferty usług dla Pana/Pani, w tym pakietu promocji 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego odpowiedniego organu nadzorczego), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych przez ADO narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). ADO zapewnia środki ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z RODO.

  • proszę uzupełnić wszystkie pola